ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ САЙТА - www.europehairs.com

ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА


Чл. 1. Приложимост на настоящите Общи условия. Съгласие

(1) Достъпът и ползването на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се подчиняват на настоящите Общи условия и на приложимото законодателство.

(2) С осъществяне на достъп до сайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ безусловно се съгласява с настоящите Общи условия. Преди да започне изполването на сайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае с тези условия и ако не е съгласен с тях, да не използва сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 Чл. 2. Общи характеристики

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по смисъла на настоящия договор e интернет-платформа, достъпна на адрес http://europehairs.com/ , чрез която ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

а) да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

б) да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

в) да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

г) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане;

д) да получават информация за нови стоки предлагани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

е) да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

ж) да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона;

з) да бъдат препращани към сайтовете на трети лица – доставчици на услуги на електронното общество, като например куриерски фирми и кредитни институции;

и) да кореспондират с ДОСТАВЧИКА във връзка с изпълнението на сключени договори.
 
Чл. 3. Онлайн-информация за предлаганите стоки

(1) ДОСТАВЧИКЪТ полага  усилия да поддържа точността на информацията, представена в своя сайт. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки на тази информация, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображението на продуктите има информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките, на дизайна, без предизвестие от страна на производителите.

(2) Някои от характеристиките или цените на продуктите, представени  в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променени от ДОСТАВЧИКА без предизвестие. Промените по тази алинея не засягат вече сключени договори за покупко-продажба.

(3) Поради пространството и последователната структура на информация, понякога описанията на продукти могат да бъдат непълни, но ДОСТАВЧИКЪТ полага всички грижи да предостави най-подходящата и изчерпателна информация.

Чл. 4. Разплащателни средства. Промоции и специални оферти

(1) Всички посочени цени са в български лева.

(2) Промоции и специални оферти са валидни при посочените от тях условия, като например до изчерпване на количествата, до определена дата, при поръчка с други стоки или над посочена обща стойност на поръчката, и други.

(3) Ваучери, предоставени от ДОСТАВЧИКА, важат при посочените в тях условия. Изплащането на стойността им в брой е изключено.
 
Чл. 5. Начини на поръчване. Цени и заплащане. Доставка

(1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет към момента на сключване на договора, в това число и по телефона. Обявените цени включват всички данъци и такси, но не и допълнителните разходи за транспорт, доставка и пощенски такси, за които важи следващата алинея.

(2) Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките и се заплаща в брой на куриерския служител. Цената на доставката е обявена в описанието на всеки артикул и се добавя към стойността на поръката при приключването на поръчката.

(3) Като начин на плащане се предлага заплащане с наложен платеж. Залащането на стоката и на доставката по предходната алинея се извършват едновременно, на служител на КУРИЕРА, в момента на доставката.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 6. Регистрация

(1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки през неговия интерфейс, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път на сайта на ДОСТАВЧИКА.

(3) С натискане на бутона "Купи", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на автоматично писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. ДОСТАВЧИКЪТ  не носи отговорност за неверни данни за електронния адрес, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 7. Поръчки чрез интернет
 
(1) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен след заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА посредством активиране на бутона "Поръчка със задължение за плащане", от момента на получаването на тази заявка от ДОСТАВЧИКА.

(2) Доставчикът доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи.

ПОРЪЧКА ПО ТЕЛЕФОНА

Чл. 8. Особености при поръчки по телефона

(1) В случаите на ал. 1, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП, договорът за покупко-продажба се счита за сключен веднага, ако страните не уговорят друго.

(2) Настоящите Общи условия са неразделна част от договора.

Чл. 9. Особености при поръчка по телефона

1. правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора за покупко-продажба и от приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като информира за това ДОСТАВЧИКА, да заяви по телефона, решението си да се откаже от договора. На ПОТРЕБИТЕЛЯ се обръща внимание, че служителите на куриерската фирма не са упълномощени да приемат от името на ДОСТАВЧИКА волеизявления за откази, което означава следното:

-  отказът да се получи, съответно потърси пратката, дори и да е придружен от заявление за отказ, направено пред служител на КУРИЕРА, няма да бъде взет под внимание от ДОСТАВЧИКА, докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не информира самия ДОСТАВЧИК за решението си да се откаже от договора;

-  изпращането на пратката обратно на ДОСТАВЧИКА няма да се третира от ДОСТАВЧИКА като изявление за отказ от договора, ако пратката не е придружена от ясно и недвусмислено заявление за отказ.
 
2. В случай на упражняване на правото на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща преките разходи по връщането на стоките.

3. Ако е приложимо – кои стоки изискват монтаж от лице с необходимата квалификация.
 
Чл. 10.  П Р А В О  Н А  О Т К А З  О Т  Д О Г О В О Р А

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
 
(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите по връщането на стоките.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, е влязло във владение на стоките.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предпочита да не изпраща по пощата попълнен Стандартен формуляр по предходната алинея, той може да упражни правото си на отказ от договора, като заяви пред ДОСТАВЧИКА по друг начин недвусмислено решението си да се откаже от договора. Това може да стане например по следните начини:

-  файлът със стандартния формуляр бива разпечатан, попълнен, сканиран на нов файл и този нов файл с попълнения формуляр бива изпратен на ДОСТАВЧИКА по електронната поща като прикачен файл;

-  писмо или имейл, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ формулира отказа си със свои думи, но същевременно така, че по недвусмислен начин да заяви решението си да се откаже от договора.

(4) За избягване на съмнения, изявлението за отказ от договора трябва да е недвусмислено и да е отправено само и единствено до ДОСТАВЧИКА. Това означава, че правото на отказ НЕ МОЖЕ да бъде упражнено по следните начини:

-  Връщане на стоката на ДОСТАВЧИКА: В този случай не е налице недвусмислено изявление, тъй като за ДОСТАВЧИКА не става ясно дали се касае за отказ, рекламация, или пратката не е пристигнала поради неправилен адрес, погрешно връщане (размяна с друга пратка, която е била предназначена за ДОСТАВЧИКА) или по други причини. Връщането на стоката може само тогава да се счита за упражняване на правото на отказ, когато стоката е придружена с ясно декларирано изявление, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се отказва от договора;
 
-  Отказ да се приеме (при доставка до адрес) или потърси в указания от КУРИЕРА срок (при доставка до офис на КУРИЕРА) пратката: Съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЗП, упражняването на правото на отказ става с информиране на ТЪРГОВЕЦА (в случая на ДОСТАВЧИКА). Служителите на куриерска фирма не са служители на ДОСТАВЧИКА, а на трето лице (дадената куриерска фирма), и не са упълномощени от ДОСТАВЧИКА нито изрично, нито конклудентно, да приемат от негово име заявления за отказ от договори, по които извършват доставки. Отказът да се получи, съответно потърси пратка, е правомерен само, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ преди това по надлежния ред е уведомил ДОСТАВЧИКА, че се отказва от договора.

(5) Съгласно чл. 52, ал. 5 от ЗЗП, тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да докаже, че е упражнил правото на отказ по надлежния ред. Макар и ПОТРЕБИТЕЛЯТ да има право да заяви отказа си устно, в негов интерес е, с оглед доказуемостта, да избере траен носител за заявяване на отказа, като например имейл.

 
Чл. 11.  Д Е Й С Т В И Е  Н А  О Т К А З А

(1) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора, или в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил предложение – да сключат съответния договор.

(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка по смисъла на чл. 10, ал. 4 от настоящите Общи условия, предлаган от КУРИЕРА), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от законовия срок считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал ДОСТАВЧИКА за своето решение да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е използвал за поръчката ваучер, възстановяването на стойността на използвания ваучер също ще се извърши под формата на ваучер.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията по ал. 2 до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или върне обратно стоките на ДОСТАВЧИКА на посочения в чл. 21, ал. 3 от настоящите Общи условия адрес, или – като по-евтин вариант – до офис на куриерска фирма "Еконт експрес" ООД без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от законовия срок след деня, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал ДОСТАВЧИКА за отказа си от настоящия договор.

(5) Срокът по предходната алинея се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на законовия срок.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща преките разходи по връщане на стоките.

(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Чл. 12.  И З К Л Ю Ч Е Н И Я  О Т  П Р А В О Т О  Н А  О Т К А З

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ от настоящите Общи условия в следните случаи:

-  за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

-  за доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;

-  за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

-  за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. В тази категория влизат всички продукти от естествена коса, които се доставят до клиента запечатани със предпазен хартиен стикер и с печат на фирмата върху запечатващия стикер. Тези продукти не могат да бъдат върнати ако предпазния стикер е разпечатан или целостта му е нарушена!

-  за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

-  във всички останали случаи, изброени в чл. 57 от ЗЗП.

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ

Чл. 13. Обхват на гаранцията

1. Описаната в този раздел гаранция е приложима, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП и предмет на договора за покупко-продажба е потребителска стока по смисъла на чл. 104, ал. 3 от ЗЗП.

2. В случаите по ал. 1 ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предаде на ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, която съответства на договора.

3. ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

4. За да съответства на договора, потребителската стока трябва да:

5. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

6. отговаря на описанието, дадено от ДОСТАВЧИКА под формата на мостра или образец;

7. е годна за специалната употреба, желана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при условие че той е уведомил ДОСТАВЧИКА за своето изискване при сключването на договора и то е прието от ДОСТАВЧИКА;

8. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от ДОСТАВЧИКА, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

9. ДОСТАВЧИКЪТ не е обвързан с публичните изявления по предходната алинея , ако докаже, че:

10. не е знаел и не е могъл да знае за направените публични изявления, или

11. публичните изявления са били коригирани в момента на сключването на договора, или

12. решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ за закупуване на потребителската стока не е било повлияно от публичните изявления.

(1) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата й, когато:

13. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

14. несъответствието се дължи на материали, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(1) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоката, когато договорът предвижда монтирането или инсталирането й да бъде извършено от ДОСТАВЧИКА или на негова отговорност.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба и когато стоката е монтирана или инсталирана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, но несъответствието се дължи на неправилни указания за монтиране или инсталиране.

Чл. 14. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ при несъответствие на стоката с договора

1. При несъответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация, като поиска от ДОСТАВЧИКА да приведе стоката в съответствие с договора. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на ДОСТАВЧИКА, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

3. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

4. значимостта на несъответствието;

5. възможността да се предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

6. Когато потребителската стока не съответства на договора за покупко-продажба, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с договора.

7. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ. След изтичането на този срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно ал. 7 от настоящия член.

8. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за покупко-продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

10. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

(1). разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

(2). намаляване на цената.

11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато ДОСТАВЧИКЪТ се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

12. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 28 от настоящите Общи условия, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за покупко-продажба.

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(1) Всяко споразумение или договор, сключени между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА преди появата на несъответствието на потребителската стока с договора за покупко-продажба, което ограничава или изключва отговорността на ДОСТАВЧИКА по този раздел, е нищожно.

(2) Всяко споразумение, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че знае за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба преди неговото сключване, в което не е посочено естеството на несъответствието, е нищожно.

Чл. 15. Предявяване на рекламацията

1. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

2. касова бележка или фактура;

3. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

4. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Важно:

След закупуване на продукти от Естествена коса клиента носи пълната отговорност за състоянието на продукта, за неговото третиране, съхранение, използване и всички последващи резултати касаещи състоянието и промяната на състоянието  на продукта! Промяната на състоянието на продукти от естествена коса ( заплитане, изгаряне, цъфтеж, накъсване, изтощаване, неполучаване на желания цвят при боядисване, последици от боядисване и друго третиране...) не се счита за дефект на артикула, и търговеца не носи отговорност за това. Всички изброени състояния( заплитане, изгаряне, цъфтеж, накъсване, изтощаване, неполучаване на желания цвят при боядисване, последици от боядисване и друго третиране...)  се считат за нормални свойства на човешкия косъм случващи се от неправилни: третиране , съхранение, грижа, поддръжка, използване на висока температура, и ред други причини и не се считат за дефект на артикула! Поради хигиенични и безопасни причини продукти от Естествена Коса не подлежат на замяна и връщане след  тяхното разпечатване!!

Чл. 16. Регистриране и разглеждане на рекламацията

(1) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ поддържа регистър на предявените пред него рекламации.

(3) Предявяването на рекламация пред ДОСТАВЧИКА не е пречка за предявяване на иск.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 17. Мерки за защита на личните данни

(1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на Основния контактен електронен адрес на Ползвателя по смисъла на чл. 13 от настоящите Общи условия.

(3) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(4) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ, по искане на ПОЛЗАТЕЛЯ прилага обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на интернет - адрес  http://europehairs.com/

ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОДАЖБИТЕ

Чл. 18. Изискване за пълнолетие

ДОСТАВЧИКЪТ приема поръчки само от пълнолетни физически лица и навършили 18 години. При поръчка по телефона ДОСТАВЧИКЪТ изрично запитва клиента за възрастта му и при съмнение за пълнолетието му, отказва приемането на поръчки от това лице.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Общи разпоредби

(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време без предизвестие.

(2) Измененията влизат в сила незабавно с публикуването им на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) При договори с участието на потребител, изменението на настоящите Общи условия става по реда на чл. 147б от ЗЗП.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за всяко изменение в настоящите Общи условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на неговия Основен контактен електронен адрес или по друг подходящ начин.
 
(5) Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от вече сключен, но неизпълнен изцяло от двете страни договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражнява правото си по предходната алинея, като изпраща до ДОСТАВЧИКА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението.

(7) Измененията в Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ по договора, когато той е уведомен за тях и не е упражнил правото си.

(8) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да установи факта на уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изменение в Общите условия.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. Последици от недействителност на отделни клаузи
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 21. Решаване на спорове
Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или държавен орган.
 
Чл. 22. Влизане в сила
Настоящите общи условия влизат в сила на 25.01.2016 г.